Skip to main content

Rozvoj Asociace občanských poraden

Projekt Asociace občanských poraden (dále AOP) se zaměřuje jak na rozvoj samotné střešní organizace, aby mohla zajišťovat služby svým členům ještě ve větším rozsahu a kvalitě, jelikož její finanční situace ji to v současné době nedovoluje, tak na posílení vzdělávání vůči svým členským organizacím, které bude případně nabídnuto i dalším obdobným organizacím neziskového zaměření.

Druhým hlavním cílem projektu je i snaha o navýšení spolupráce s veřejnou správou, rozšiřování povědomí o občanském poradenství v nejširší veřejnosti včetně potřeb občanských poraden a podpora vzniknu nových partnerství a s tím související vyhledávání nových oblastí spolupráce AOP s veřejnými i soukromými subjekty.

Kvůli nedostatečným finančním prostředkům není v poslední době věnován dostatečný prostor odbornému rozvoji základny i členských organizací, poradenství v oblasti PR či vzdělávání a spolupráci s veřejnou správou. Samotné členské organizace pak vnímají jako problém nedostatečnou propagaci odborného sociálního poradenství, v některých oblastech celého neziskového sektoru, nabídku vzdělávání a četnější komunikaci s orgány veřejné správy- zde se nabízí možnost přenosu dobré praxe a odborné podpory členů sítě.

Změny v důsledku realizace projektu očekáváme přímo na úrovni cílové skupiny projektu a dále v celkovém posílení řízení a vedení AOP a rozvoji kapacit organizace. Po ukončení projektu dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb, které budou kvůli širšímu využití a rozšíření spolupráce nabídnuty i dalším organizacím ve stejné oblasti působení. 

Hlavní výstupy projektu

  • Zlepšení schopností 1 osoby ve vedení díky absolvování koučinku (celkem 30 hodin za dobu trvání projektu)
  • Realizace 1 konference či semináře na půdě Parlamentu ČR za účelem prohloubení stávající a navázání nové spolupráce s veřejnou správou
  • Zrealizovaná, zejména on-line PR  kampaň ve 4 krajích ČR za účelem zvýšení povědomí o občanském poradenství2x publikace
  • elektronického newsletteru
  • Realizace školení
  • Setkání poraden za účelem diskuze aktuálních problémů v jejich organizacích
  • 2 dotazníkové šetření (zjišťování zpětné vazby) od členských poraden zaměřené na jejich zkušenosti s klienty, bílá místa v legislativě apod.
  • Upgradovaný informační systém eQUIP

 

KE STAŽENÍ

 

03

Projekt je podpořen Úřadem vlády České republiky v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací 2024