Skip to main content

O nás

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997 a změnilo název na Asociaci občanských poraden v roce 1998. Zakládajícími občanskými poradnami byly Děčín, Havířov, Praha Jižní Město a Brno (Anenská). Nyní AOP sdružuje 33 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 89 místech ČR, které ročně zodpoví přes 71 tisíc dotazů.

AOP byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v 18 oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Oblasti občanského poradenství

Výčet 18 oblastí poradenství poskytovaného ve všech poradnách sdružených v AOP: Sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění/Sociální služby/ Sociální pojištění/Pracovně právní vztahy a zaměstnanost/Bydlení/Rodina a mezilidské vztahy/ Občanskoprávní vztahy/ Daně a poplatky/Zdravotní a sociální pojištění/ Školství a vzdělávání/ Problematika zadlužování občanů/Ochrana spotřebitele/ Právní systém ČR/ Právní systém EU/ Občanské soudní řízení a jeho alternativy/ Veřejná správa/ Trestní právo/ Ochrana základních práv a svobod

Co děláme a kde je nás slyšet

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. Občanské poradny zpravidla pomáhají zranitelnějším skupinám populace, jako jsou osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima a národnostní menšiny. Služby občanského poradenství však stále více využívají i občané s nadprůměrnými příjmy i nadprůměrného vzdělání.

Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství, klienti jsou však podporováni k samostatnému jednání, aby se na práci občanských poraden nestali závislými. Poskytnutá rada musí být nestranná a neutrální (bez hodnocení) a musí být podána s ohledem na klientovu situaci. Občanské poradny vždy respektují klienta a jeho rozhodnutí, jak dále jednat.

Od roku 1998 se nám podařilo vybudovat rozsáhlou síť poraden, která pokrývá území všech krajů ČR. V těchto poradnách je zaveden jednotný systém řízení kvality poskytovaných služeb. Pro občana to znamená, že mu bude v každé občanské poradně poskytnuta stejná rada. Aby tato rada byla na co nejvyšší odborné úrovni, rozvíjí AOP pro občanské poradny Servisní středisko, které poradnám poskytuje metodické, školicí a informační služby a kontroluje kvalitu jimi poskytovaného poradenství. Pro občanské poradce a poradkyně byl taktéž vybudován jednotný systém školení a vzdělávání poradců.

Zájmy občanů hájíme i na centrální úrovni. Zástupci AOP se podílí na práci dvou sekcí Rady vlády ČR pro lidská práva, účastníme se práce v legislativní komisi Rady vlády pro udržitelný rozvoj, v bytové tripartitě - v poradním orgánu Ministerstva pro místní rozvoj, jsme v Komisi pro rozvoj sociálních služeb MPSV - v pracovní skupině pro sociální prevenci. Zájmy občanů hájíme i v protikorupční komisi Magistrátu hl.m. Prahy a jsme členy Spotřebitelském poradním výboru při Ministerstvu obchodu a průmyslu.

AOP se podílí na zlepšení odborného sociálního poradenství v ČR přijímáním a předáváním cenných zkušeností. AOP je zakládajícím členem první panevrospké organizace sdružující občanské poradny Citizen Advice International a zakládajícím členem Asociace sociálního poradenství.