Skip to main content

Projekty

Asociace občanských poraden realizuje projekty, které jsou zaměřené především na vzdělávání, poradenství, zaměstnávání či na poskytování metodické podpory.

Profesionalizace a rozvoj Asociace občanských poraden

Projekt se zaměřuje na zvýšení profesionalizace a kapacity organizace skrze posílení personální politiky, podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování, tak na podporu svých členů skrze poradenství a metodickou činnost. Dále je projekt zaměřen na posílení síťování, navýšení spolupráce s veř. správou, rozšiřování povědomí ve společnosti o činnosti AOP a sdílení dobré praxe.

Rozvoj Asociace občanských poraden

Projekt se zaměřuje jak na rozvoj samotné střešní organizace, aby mohla zajišťovat služby svým členům ještě ve větším rozsahu a kvalitě, tak na posílení vzdělávání vůči svým členským organizacím. Druhým hlavním cílem projektu je i snaha o navýšení spolupráce s veřejnou správou, rozšiřování povědomí o občanském poradenství  a podpora vzniknu nových partnerství.

Spotřebitelské poradenství 2024

Tento projekt bude realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Finanční gramotnost a prevence zadluženosti seniorů v roce 2024

Cílem projektu je pomocí seminářů zvýšit informovanost a posílit občanské kompetence seniorů v oblasti finanční a dluhové problematiky.

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2024

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají. Projekt je realizován za podpory MPSV.

Ukončené projekty

Zde můžete nalézt obsah a výstupy projektů, které Asociace občanských poraden realizovala v minulých letech.