Skip to main content

Spotřebitelské poradenství 2023

Tento projekt bude realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2023

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají.

Rozvoj Asociace občanských poraden a zpřístupnění jejich služeb dalším partnerským organizacím v neziskovém sektoru

Projekt se zaměřuje jak na rozvoj organizace, aby mohla zajišťovat služby svým členům ještě ve větším rozsahu a kvalitě, tak na posílení metodické podpory, FR a PR podpory a vzdělávání vůči svým členským organizacím a snaha o navýšení spolupráce s veřejnou správou.

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení v roce 2023

Projekt se zaměřuje na rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů.

Obrana seniorů proti manipulaci, šikaně a týrání v roce 2023

Hlavní náplní projektu je realizace seminářů, aby byli senioři seznámeni s rizikovými situacemi  a svými právy, a dokázali tak rozeznat špatné zacházení ze strany rodiny či veřejnosti.

Finanční gramotnost a prevence předluženosti seniorů v roce 2023

Cílem projektu je pomocí seminářů zvýšit informovanost a posílit občanské kompetence seniorů v oblasti finanční a dluhové problematiky.

Spotřebitelské poradenství 2022

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu bylo poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Finanční gramotnost a prevence zadluženosti seniorů

Hlavní náplní projektu je realizace seminářů, aby byli senioři seznámeni s rizikovými situacemi  a svými právy, a dokázali tak rozeznat špatné zacházení ze strany rodiny či veřejnosti.

Spotřebitelské poradenství 2021

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu bylo poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2022

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají.

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2021

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají.

Obrana seniorů proti manipulaci, šikaně a týrání

Cílem projektu je podpořit seniory žijící na území hlavního města Prahy v oblasti obrany proti manipulaci v mezilidských vztazích, týrání a šikaně díky realizaci seminářů.

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení- 2022

Projekt se zaměřuje na rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů.

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení- 2021

Projekt se zaměřuje na rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů.

Komplexní program podpory prevence a řešení zadluženosti

Projekt Asociace občanských poraden se zaměřuje na cílovou skupinu osob ohrožených předlužeností - zejm. na pomoc matkám samoživitelkám.

Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy s onko. onemocněním, kterým nabízí aktivity vč. rekvalifikace pro lepší uplatnění na současném trhu práce.

Spotřebitelské poradenství 2020

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Vzdělávání a podpora poraden v tématu Bydlení-2020

Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství v 18 oblastech. Problematika bydlení představuje téměř 8% všech dotazů, tudíž je důležité zvyšovat kvalifikaci občanských poradců a prohlubovat jejich orientaci v problematice celé řady otázek, které souvisejí s problematikou bydlení a této problematiky se úzce dotýkají.

Spotřebitelské poradenství 2019

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Občanské vzdělávání: SŠ

Projekt je financovaný z EU z OP Praha – pól růstu ČR. Projekt se věnuje rozvoji občanského vzdělávání na středních školách v Praze. Součástí programu je další vzdělávání pedagogů.

Zakázka MPSV Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství

Zakázka proběhla od dubna 2021 a je zaměřena, jak její název napovídá, na rozšíření činnosti poraden působících na území České republiky ( ve čtyřech regionech: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj) o poradenství přesahující rámec sociálních služeb, a to v oblasti dluhové problematiky.

Posilování finanční gramotnosti a prevence předlužení seniorů a lidí se zdravotním postižením v Libereckém kraji

Projekt je zaměřený na prevenci zadlužování seniorů na území Libereckého kraje. V rámci projektu jsou realizovány semináře, které cílí na zvyšování finanční gramotnosti seniorů. Témata seminářů jsou věnována problematice předcházení zadlužení, nejčastějším příčinám zadlužení, příkladům z praxe občanské poradny, možnostem poskytování poradenství seniorům vtéto oblasti a problematice oddlužení.

Komplexní program podpory prevence a řešení zadluženosti žen samoživitelek

Hlavním cílem projektu Asociace občanských poraden je pomoci lidem ohroženým předlužeností, specificky pak rodičům samoživitelům ( zejm. matky samoživitelky, tedy ženy, které samy pečují o osoby mladší 15 let a to včetně žen na MD/RD, které samy pečují o dítě).

Legal Assistance and socioprofessional legal assis

The main aim of the project is to improve the legal assistance and socioprofessional legal assistance in V4 countries.

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení- 2019

Projekt se zaměřuje na rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů.

Proč zrovna já?

Projekt realizuje Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Doba trvání spolupráce byla stanovena od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2015.

Občanské vzdělávání

Projekt Občanské vzdělávání je zaměřen na zvýšení odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a zvýšení motivace a posílení aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání.

Otevřené dveře

Hlavní ambicí projektu je na základě využití pozitivních přístupů ze zahraničí vypracovat a pilotně otestovat metodiku práce s mladými absolventy sociálně orientovaných oborů.

Vzdělávání poradců - bydlení

Projekt je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cílem je zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách.

50 let není handicap

„Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku. Tento projekt je realizován AOP a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.

Rozvoj v Asociaci občanských poraden

Projekt je zaměřen na posílení kapacity je posílení kapacity AOP skrze podporu řízení, managementu a vícezdrojového financování a současně navýšení kvality poskytovaných..

Environmentální poradenství

V projektu je využita existující síť občanských poraden s tím, že občanské poradenství je rozšířeno o environmentální občanské poradenství a o poradenství v oblasti aktivního občanství.

Komplexní poradenství obětem trestných činů

Záměrem tohoto projektu je posílení a zkvalitnění nabídky služeb pro oběti trestných činů.

Sladit práci a rodinu dá práci

Asociace občanských poraden vstoupila dnem 1. srpnem 2009 jako partner EuroProfisu do dvouletého projektu Sladit práci a rodinu dá práci.

Předlužení

Projekt Prevencí proti chudobě je přispěvkem Asociace občanských poraden (AOP) ve vyhlášeném Evropském roku boje proti chudobě.

Restorativní justice

Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření širší funkční sítě služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s AOP.

Specializované poradenství obětem TČ

Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR od září 2006 do června 2008 v Berouně, Třebíči a Brně. V těchto městech byly poskytovány služby v občanské poradně AOP i ve středisku PMS ČR.

Bydlení

Tento projekt je zaměřen nejen na poskytování poradenství klientům a na právně-osvětovou činnost, ale také na podpůrné, školící a expertní služby.

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy ohrožené na trhu práce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji s cílem zlepšit jejich postavení na trhu práce.

Občanské poradenství 2015

Projekt Občanské vzdělávání byl realizován za podprory Magistrátu hl.m. Prahy a probíhal od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Cílem projektu bylo poskytování poradenství v 18 oblastech.

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení

Cílem tohoto projektu je rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách.

Dluhové poradenství

Projekt je realizován za podpory ČSOB a Poštovní spořitelny se zaměřením na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy.

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Občanské poradenství

Cílem projektu je poskytování  poradenství občanům prostřednictvím 4 členských obč. poraden a 4 kontaktních míst v Praze. Projekt je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy.

Společně pro Prahu 7

Cílem projektu je integrace seniorů a rodin s dětmi do společnosti. Pro dosažení cíle bylo zřízeno komunitní centrum na Praze 7. Projekt je financován z OP Praha-pól růstu ČR.

Občanské vzdělávání

Projekt je financovaný z EU z OP Praha – pól růstu ČR. Projekt se věnuje rozvoji občanského vzdělávání na středních školách v Praze. Součástí programu je další vzdělávání pedagogů.

Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy s onko. onemocněním, kterým nabízí aktivity vč. rekvalifikace pro lepší uplatnění na současném trhu práce.