Skip to main content

Finanční gramotnost a prevence zadluženosti seniorů v roce 2024

Senioři musí čelit mnoha stereotypům spojeným se stářím a potýkají se s mnoha předsudky i se zhoršeným přístupem ke svým právům ze strany společnosti a blízkého okolí. Různá úroveň znevýhodnění seniorů je spojena se sníženou soběstačností a předsudky spojené s přímou i nepřímou diskriminací oproti jiným skupinám obyvatel. Problémem bývá také nedostatečná finanční gramotnost seniorů a dluhy spojené s bydlením, nebo dodavateli energií. V posledním roce je i zvýšena poptávka po tomto poradenství, a to vzhledem ke stoupajícím se cenám za energie, nedostupnosti vlastního bydlení a také možné ztrátě bydlení kvůli vysokým nákladům v běžném životě.

Senioři nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na placenou právní pomoc. Značná část seniorů se v souvislosti s odchodem z pracovního trhu dostává do finanční tísně, přičemž většinou už nemůže tento stav zlepšit vlastní výdělečnou činností. Tento fakt se pak negativně odráží např. v uzavírání pro seniory nevýhodných spotřebitelských smluv nebo úvěrů a roztočení dluhové spirály. Velký problém pro seniory představují stále také nekalé obchodní praktiky, neboť právě na ně se zaměřují prodejci „šmejdi“. Starší senioři se často neumí bránit nátlaku, manipulaci, ponižování a agresi ze strany jiných lidí, zvláště pokud se jedná o manipulaci ze strany rodinných příslušníků, tudíž problematika exekucí tak seniory zasahuje i v případech zadlužení některého z členů jejich rodiny. V obavě před exekutorem senioři často raději platí dluhy za své děti, vnuky apod., čímž se sami dostávají do komplikované sociální situace.

Z výše popsaných důvodů je cílem předkládaného projektu u seniorů pomocí seminářů zvýšit informovanost a posílit občanské kompetence v oblasti finanční a dluhové problematiky. Senioři by měli být seznámeni s rizikovými situacemi a se svými právy tak, aby mohli určit svá práva, rozeznali špatné zacházení ze strany rodiny či širší veřejnosti a byli seznámeni s možnostmi obrany a vymahatelnosti jejich práv, případně mohli sami včas identifikovat případné nekalé praktiky prodejců a zprostředkovatelů a vyvarovali se tím případným následným problémům.

Celkem bude uspořádáno 6 seminářů v rozsahu 4 vyučovacích hodin na území Prahy a podpořeno 60 seniorů ve věku 60 a více let.  Na těchto seminářích budou senioři seznámeni s tím, jak se účinně bránit proti tomuto nečestnému jednání včetně seznámení s kontakty, kam se případně obrátit pro pomoc. 

 

Projekt je financován Magistrátem hl.m. Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2024